Home / Tin Tức / Sinh Hoạt Giáo Xứ / TÂN BAN CHẤP HÀNH GIỚI GIA TRƯỞNG NHIỆM KÌ 2016 – 2019

TÂN BAN CHẤP HÀNH GIỚI GIA TRƯỞNG NHIỆM KÌ 2016 – 2019

1. Ông Giuse VŨ TÀI, sinh năm 1970, thuộc giáo khu
Matthêu, HỘI TRƯỞNG
2. Ông Giuse ĐẶNG ĐỨC HẬU, sinh năm 1957, thuộc
giáo khu Luca, HỘI PHÓ
3. Ông Vicentê TRINH TRỌNG HOÀNG, sinh năm 1965,
thuộc giáo khu Luca, HỘI PHÓ
4. Ông Tôma AQuinô NGÔ ĐÌNH THUẦN, sinh năm
1973, thuộc giáo khu Matthêu, THƯ KÝ
5. Ông Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN DINH, sinh năm
1964, thuộc giáo khu Luca, THỦ QUĨ

About admin

Kiểm tra

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ TÂN TÒNG VÀ HÔN NHÂN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *