Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ NĂM 17/3

LỜI CHÚA THỨ NĂM 17/3

17/03/2016 – Thứ năm tuần 5 Mùa Chay.

Lời Chúa: Ga 8, 51-59
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?”
Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”.
Người Do-thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”.
Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

Suy Niệm:
Nhiều người vẫn đặt vấn đề, Thiên Chúa từ đâu mà có. Nhưng nếu Chúa từ đâu mà có, thì đâu có phải là Thiên Chúa nữa. Bởi Kinh thánh đã mạc khải rằng, Ngài là Đấng thiêng liêng, vô thủy, vô chung, phép tắc vô cùng, hằng hữu đời đời. Nghĩa là Anpha và Ômêga, là khởi nguyên và cùng đích.
Vì là Con Thiên Chúa làm người, nên Chúa Giêsu cũng có những thuộc tính ấy của Thiên Chúa. Bởi vậy, Ngài mới nói với người Do Thái”Thật tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu”. Tuy nhiên, vì không tin Chúa là con Thiên Chúa, nên người Do Thái không thể chấp nhận việc Chúa biết tổ phụ Apraham, bởi theo họ Chúa chưa được năm mươi tuổi đời, sao lại có thể biết tổ phụ của họ được. Mâu thuẫn giữa Chúa Giê su và người Do Thái càng lúc càng tăng do sự cố chấp của họ. Và hậu quả của nó là hành vi lượm đá ném Chúa. Nhưng Đức Giêsu đã lánh nơi đó và ra khỏi đền thờ.
Với những bài học quý giá trên đây, con cầu xin Chúa Giêsu đừng để cho con trở nên cố chấp hẹp hòi với những quan điểm sai lầm của con, mà xin ban cho con biết noi gương Người, luôn nhẫn nại, quảng đại tha thứ cho những người có thái độ, hành vi hay lời nói xúc phạm đến con, để qua đó, họ cũng nhận biết Chúa đang ở trong con, và con chính là môn đệ đích thực của Ngài. Amen.

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *