Home / Suy Niệm Lời Chúa / LỜI CHÚA THỨ BA 12//7

LỜI CHÚA THỨ BA 12//7

12/07/2016 – Thứ ba tuần 15 thường niên.

Lời Chúa: Mt 11, 20-24
Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Côrôzain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.
“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

Suy Niệm:
Người ta nên thánh không phải vì quá khứ chẳng có thiếu xót lỗi lầm, nhưng họ nên thánh vì đã hoán cải, sửa đổi, từ bỏ tính hư nết xấu. Chúa Giêsu đã quở trách nặng nề các thành phố Corazain, Bếtsaiđa, và cả Caphanaum nữa, vì các thành này đã chứng kiến các phép lạ mà không chịu hối cải.
Ngày nay cũng vậy, biết bao biến cố Chúa nhắc nhở, cảnh tỉnh nhân loại, nhưng vẫn có nhiều người chai lì, kiêu căng hóng hách, không tin, không sám hối ăn năn, mà lại tìm cách chống đối, bóp méo chân lý.
Điều không thể tha thứ, không phải vì bản thân cái tội, nhưng vì lòng người chai cứng, ngoan cố, vênh vang tự đắc, không muốn được thứ tha. Dù tội lỗi của chúng ta “có đỏ như son, thấm tựa vải thiều”, Thiên Chúa vẫn tha thứ, miễn là chúng ta hối cải, ăn năn.
Xin Chúa cho ta biết khiêm tốn, không tìm, nhìn vào lầm lỗi kẻ khác, mà nhìn thật kỷ chính mình để nhận ra mọi lỗi lầm, quyết tâm sửa đổi mỗi ngày, đừng để Chúa phải quở trách nặng nề, như các thành phố trong bài Tin mừng hôm nay. Amen.

FX

About Thủy Nguyễn

Kiểm tra

LỜI CHÚA THỨ HAI 29/8

29/08/2016 – Thứ hai tuần 22 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *